Onze Visie Landgoed Rijckholt

Onze visie

Emotionele veiligheid

Elk kind wil zich ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat het zich fijn voelt, thuis en op het kinderverblijf. Vanuit deze emotionele veiligheid zullen kinderen de uitdaging aangaan om te experimenteren, nieuwe ervaringen op te doen en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen. Kinderen kunnen daarbij rekenen op de leidsters, die er altijd zijn, als veilig en vertrouwd baken. Voor een duwtje in de rug, een knuffel om te laten weten hoe trots we op ze zijn en om ze op te vangen als het even niet lukt.

Leidsters hebben oog en oor voor de eigenheid van ieder kind. Zij gaan respectvol en liefdevol om met kinderen en scheppen de voorwaarden waarbinnen elk kind zichzelf kan zijn, zich ontspannen en prettig voelt en zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

De inrichting (meubilair, speelmateriaal) is afgestemd op de ontwikkelingsfase van de kinderen en biedt geborgenheid. Hier leren kinderen elkaar kennen en raken met elkaar vertrouwd. Een kind dat zich onzeker voelt, zal zich terugtrekken in plaats van ‘de wereld ingaan’ waar zo veel valt te ontdekken. Het kind gebruikt dan zijn energie om op zijn hoede te zijn.

Een onveilig klimaat staat het realiseren van andere pedagogische doelstellingen in de weg. Daarom is het bieden van veiligheid en bescherming, niet in de laatste plaats op het emotionele vlak, het eerste pedagogische basisdoel.

Emotionele ontwikkeling

De leidsters erkennen en benoemen zichtbare en geuite gevoelens van kinderen. Zo geven ze kinderen de ruimte zichzelf te zijn. Boosheid en verdriet zijn bijvoorbeeld twee gevoelens die kinderen mogen hebben en waar leidsters hen in kunnen ondersteunen.

Een kinderdagverblijf is bij uitstek de plek waar jonge kinderen samen opgroeien. In de groep doen ze sociale ervaringen en vaardigheden op, zoals vriendschappen opbouwen, samen spelen en delen, rekening houden met anderen en kennis maken met verschillende waarden en normen. En ze kijken de kunst van elkaar af door andere kinderen te imiteren en dagen elkaar ook uit. Zo leren ze nieuwe vaardigheden.

Onderzoek toont aan dat kinderen die veel met vriendjes spelen motorisch vaardiger en socialer zijn. Daarnaast krijgen ze meer zelfvertrouwen. Deze vaardigheden geven kinderen een brede basis die ze nodig hebben voor een goede ontwikkeling. Daarom neemt de groep pedagogisch gezien een belangrijke plaats in, zonder dat we het individuele kind uit het oog verliezen.

Kinderen vinden het fijn om op elkaars aanwezigheid te kunnen rekenen, hoe klein of groot ze ook zijn. In vaste groepen gaan baby’s elkaar herkennen en ontwikkelen kinderen van een jaar of twee een duidelijke voorkeur voor één of twee groepsgenootjes. Al vanaf de peutertijd ontstaan er heuse vriendschappen en op de buitenschoolse opvang zoeken kinderen elkaar graag op om samen iets te ondernemen.

Communicatie

Kinderen zijn net als volwassenen. Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid en wil erkend en gerespecteerd worden. Daarom vertellen leidsters altijd aan kinderen wat ze gaan doen en waar ze mee bezig zijn. Bijvoorbeeld het wassen van een gezichtje. Door het aan te kondigen, begrijpt een kind wat er komen gaat en voelt het zich gerespecteerd. Dit stimuleert het gevoel van emotionele veiligheid van een kind en daarmee een goede ontwikkeling.